2017-2018 Diatopes

 

diatopes

Diatopes 55

diptyque, 72,2cm x 83,5cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2018

Diatopes 20

diptyque, 150cm x 104,4cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2018

Diatopes 2

diptyque, 77,2cm x 136,7cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2017

Diatopes 59

diptyque, 54cm x 64,3cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2018

Diatopes 14

diptyque, 141,7 x 108,5cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2017

Diatopes 3

diptyque, 82,4cm x 51,8cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2017

Diatopes 66

diptyque, 133cm x 160,8cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2018

Diatopes 8

diptyque, 86,1cm x 68,5cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2017

Diatopes 9

diptyque, 100,9cm x 158cm, techniques mixtes sur toile marouflée, 2017